Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Весь Архів 2008 рік

2008 рік

Випуск 46

 1. Титульна PDF
 2. Зміст PDF
 3. Георгій Іванович Баталін (до 90-річчя від дня народження). - C. 4. PDF
 4. Сокольський В., Казіміров В., Роїк О., Самсонніков О., Шовський В., Смик С. Внесок кафедри фізічної хімії в дослідження металічних розплавів. - C. 5-9. PDF
 5. Судавцова В., Бєлобородова О., Котова Н., Зіневич Т. Розвиток термодинамічних досліджень металічних сплавів на кафедрі фізичної хімії. - C. 9-11. PDF
 6. Сокольський В., Роїк О., Рябцев І.І., Рябцев І.О., Міщенко Д., Токарєв В. Вплив діоксиду цирконію на віддільність шлакової корки при наплавленні. - C. 12-14. PDF
 7. Сокольський В., Казіміров В., Шовський В., Галініч В., Токарев В., Кузьменко В., Гончаров І., Шевчук Р., Міщенко Д. Досягнення кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відділу зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона в області дослідження шлакових систем. - C. 14-18. PDF
 8. Пенкова Л., Павленко В., Присяжна О., Фрицький І. Інгібіювання ферментативної активності лужної фосфатази бінуклеативними піразолвмісними лігандами. - C. 19-21. PDF
 9. Іщенко О., Яцимирський А., Матушко І., Максимович Н., Ріпко О., Деркаченко Н., Чернявська Т. Адсорбційні властивості промотованих 3d-металами сенсорних матеріалів на основі SnO2. - C. 21-22. PDF
 10. Усенко Н., Березуцький В., Іванов М. Ентальпії змішування в подвійних розплавах лантану і церію з паладієм та платиною. - C. 22-24. PDF
 11. Бувайло А., Максимович Н., Олексенко Л., Сколяр Г. Розробка газочутливого шару напівпровідникового сенсора на основі матеріалу, отриманого за золь-гель методом із застосуванням етандіолу-1,2. - C. 25-26. PDF
 12. Олексенко Л., Юе Чень, Кузьмич И. REDOX свойства и каталитическая активность в реакции окисления CO медьсодержащих цеолитных систем. - C. 26-28. PDF
 13. Матейко І., Шевченко М., Котова Н., Судавцова В. Система Al-Si. - C. 28-31. PDF
 14. Заславський О. Формування "незвичайних" станів речовини методом вакуумної конденсації. - C. 31-34. PDF
 15. Вовкотруб Н., Судавцова В., Подопригора Н., Котова Н., Лагодюк Ю. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ni-Al-М. - C. 34-36. PDF
 16. Судавцова В., Галініч В., Гончаров І., Міщенко Д., Шевчук Р. Термодинамічіні властивості зварювальних шлаків системи SiO2 – Al2O3 – MgO – CaF2. - C. 37-39. PDF
 17. Третьяков О. Моделювання кінетики процесу гомогенної кристалізації з розчинів. - C. 39-41. PDF
 18. Роїк О., Галушко С., Казіміров В., Самсонніков О., Сокольський В., Шовський В. Рентгенодифракційне дослідження розплавів Al-Mn. - C. 41-43. PDF
 19. Третьяков Д., Чернухін С., Сидоров Д., Присяжний В. Електрохімічна поведінка електролітів на основі сольватів з диметилсульфоном. - C. 43-45. PDF
 20. Задерко О., Гріщенко Л., Діюк В., Савицька А., Яцимирський В. Модифікування систем на основі активованого вугілля меркаптоацетатом натрію. - C. 45-47. PDF
 21. Герасьова В., Безугла Т., Діюк В., Яцимирський В. Каталітична активність гетеробіметалічних комплексів Cu/M (M=Zn, Mn), нанесених на активоване вугілля, в реакції розкладу пероксиду водню. - C. 48-50. PDF
 22. Матейко І., Судавцова В., Котова Н., Шаркіна Н. Термодинамічні властивості розплавів систем Si–РЗМ i Si–Al–РЗМ. - C. 50-52. PDF

Випуск 47

 1. Титульна PDF
 2. Зміст PDF
 3. Ліціс О., Овчинніков В., Слива Т., Амірханов В. Різнолігандні координаційні сполуки лантаноїдів на основі 2,2,2-трихлор-n-(дипіперидин-1-іл-фосфорил)ацетаміду. - C. 4-7. PDF
 4. Шатрава Ю., Овчинніков В., Слива Т., Амірханов В. Фосфорилвмісні ліганди сульфамідного типу. Синтез і властивості n-бензолсульфонаміду і n-(диморфолін-4-їлфосфорил)-бензолсульфонаміду та деяких солей на їх основі. - C. 7-9. PDF
 5. Лабунська І., Cлободяник М., Брігден К. Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища у місцях переробки відходів електроніки. Частина 2. Органічні сполуки. - C. 9-13. PDF
 6. Старова В., Щербина М., Куліченко С. Фазоутворення у розчинах аніонної ПАР додецилсульфату натрію у присутності поліелектролітів. - C. 13-17. PDF
 7. Яцимирський А., Іщенко О., Шкода Т. Взаємодія карбон монооксиду з поверхнею паладію. - C. 17-18. PDF
 8. Пенкова Л., Павленко В., Фрицький І. Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(ІІ) з 3-4-метил-1h-піразол-5-карбоновою кислотою. - C. 18-21. PDF
 9. Моторіна А., Наджафова О., Мазьєр М. Сорбція фосфоровмісних похідних ціанінових барвників плівковими покриттями на основі діоксиду сіліцію та катіонообмінних поліелектролітів. - C. 21-23. PDF
 10. Семенака В., Судавцова В., Кокозей В. Термічна стійкість гетерометалічного комплексу -4ДМСО. - C. 23-25. PDF
 11. Корольов О., Войтенко З., Левков І., Єгорова Т., Туров О., Шишкін О., Зубатюк Р., Паламарчук Г. Синтез та вивчення реакційної здатності похідних ізоіндоло бензімідазолу в умовах реакцій циклоприєднання. - C. 25-29. PDF
 12. Яцимирський В., Лісняк В., Кіндер Т., Болдирєва О. Вплив Pt та Cs+ на стан приповерхневого шару та каталітичну активність Nb2O5 в реакції окиснення водню. - C. 29-31. PDF
 13. Матвіюк Т., Силенко О., Войтенко З. Каталітична реакція Міхаeля в гетероциклічних системах. - C. 31-33. PDF
 14. Туркевич В., Пріхна Т., Туркевич Д. Термодинамічний розрахунок діаграми плавкості системи B–B2O3–BN при 5 ГПа. - C. 33-35. PDF
 15. Войтенко Т., Неділько С., Зеленько М., Наумова Д. Вплив заміщення бісмуту на властивості сполуки Bi2Sr2CaCu2Oу. - C. 35-37. PDF
 16. Циганович О., Легенчук О., Трохимчук А. Особливості концентрування бісмуту(ІІІ) та його визначення в фазі силікагелів з прищепленими до поверхні 3-меркаптопропільними групами. - C. 37-39. PDF
 17. Гонта Н., Куліченко С. Індукована низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування лабільних субстратів. - C. 39-42. PDF
 18. Судавцова В., Шевченко М., Єременко В. Термодинамічні властивості сплавів системи Si-Mg. - C. 42-44. PDF
 19. Лелюшок С., Іщенко М., Куліченко С., Дорощук В. Вплив поверхнево-активних речовин на атомно-абсорбційне визначення важких металів з полуменевою атомізацією. - C. 44-46. PDF
 20. Матейко І., Судавцова В., Котова Н., Шаркіна Н. Термодинамічні властивості розплавів систем Si – РЗМ і Si – Al – РЗМ. - C. 47-48. PDF
 21. Бєда О., Іщенко О., Гайдай С. Використання мас-спектрометричних досліджень для з’ясування стану поверхневого шару гетерогенних каталізаторів. - C. 48-52. PDF
 22. Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. Синтез та дослідження комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-?-ілоцтової кислоти. - C. 52-54. PDF
 23. Горбачевський А., Дорощук В., Кущевська Н. Міцелярна екстракція талію у присутності аліфатичних монокарбонових кислот та амінів при температурі помутніння. - C. 54-56. PDF