Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Весь Архів 2007 рік

2007 рік

Випуск 44

 1. Титульна PDF
 2. Зміст PDF
 3. Скопенко В., Амірханов В. Карбациламідофосфати металів як структурні блоки для створення поліядерних координаційних сполук. - C. 3-8. PDF
 4. Еременко И., Новоторцев В., Овчаренко В. Высокоспиновые координационные соединения 3d-металлов - перспективные молекулярные магнетики. - C. 8-14. PDF
 5. Скопенко В. Фрицький I. Ієрархічна самоорганізація нанорозмірних обмінних кластерів. - C. 14-18. PDF
 6. Гарновский А., Икорский В., Гарновский Д., Васильченко И., Бурлов А., Ураев А. Ферромагнитные комплексы азометиновых лигандов. - C. 19-22. PDF
 7. Jezierska J., Kokozay V., Ozarowski A. EPR in modern coordination chemistry. Spin-Spin interactions within Cu(II) pairs of polynuclear complexes. - C. 22-27. PDF
 8. Скопенко В., Кокозей В. Новые подходы к синтезу гетерополиядерных комплексов. - C. 27-34. PDF
 9. Цинцадзе Г., Цинцадзе М. Исследование в области координационной химии металлов с аминами, амидами, гидразидами и гидразонами. - C. 34-39. PDF

Випуск 45

 1. Титульна PDF
 2. Зміст PDF
 3. Олексенко Л., Вербецька Т. Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю. - C. 4-6. PDF
 4. Іщенко О., Прилуцький Е., Яцимирський А., Гайдай С., Шкода Т. SiC як носій для оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів реакції окиснення СО. - C. 6-7. PDF
 5. Матушко І., Максимович Н., Яцимирський А., Силенко П., Нікітіна Н., Каскевич О., Деркаченко Н. Дослідження стабільності довготривалої роботи адсорбційно-напівпровідникових сенсорів водню. - C. 8-10. PDF
 6. Ананьєва В., Трохименко О., Хворов М., Голуб О. Визначення різних форм йоду у високомінералізованих геотермальних водах Кримського півострова. - C. 10-12. PDF
 7. Лелюшок С., Куліченко С., Дорощук В. Закономірності розподілу аліфатичних амінів у міцелярно-екстракційних системах при температурі помутніння. - C. 12-15. PDF
 8. Гонта Н., Дорощук В., Куліченко С., Федорчук О. Склад і ліофільні властивості фенол-індукованих міцелярних фаз неіонної ПАР Triton X-100. - C. 16-18. PDF
 9. Зайцев В., Трохименко О., Самусева В. Іонообмінні характеристики етилсульфокремнезему. - C. 18-20. PDF
 10. Березина Н., Сиромятніков В., Гребенюк-Морозова К., Лисова І. Кополімери N-вінілкарбазолу з антраценвмісними метакрилатами та фотонапівпровідникові шари на їхній основі. - C. 20-22. PDF
 11. Савчук О., Вретік Л., Загній В., Сиромятніков В. Радикальна полімеризація метакрилоїламінонафтилметакрилатів. - C. 22-24. PDF
 12. Зайцева Г., Конопліцька О., Зайцев В. Сорбційно-твердофазно-фотометричне визначення ртуті на пропілтіоетиламінокремнеземі. - C. 24-26. PDF
 13. Лисенко О., Зайцев В., Мірза Н. Сорбційно-десорбційно-фотометричне визначення мікрокількостей феруму в сульфосаліциловій кислоті з використанням 3-(метиламоній)-пропілкремнезему. - C. 27-28. PDF
 14. Костенко Є. Комплексоутворення Zr (IV) з твердофазним ксиленоловим оранжевим і його аналітичне застосування. - C. 29-30. PDF
 15. Радченко Є., Кудренко В., Давиденко M. Педь Л., Голуб, О. Металовмісні супрамолекулярні композити фулерену С60. - C. 31-33. PDF
 16. Лещенко В., Циганович О., Трохимчук А. Взаємодія оловохлоридних комплексів паладію з силікагелями, що містять сірковмісні функціональні групи. - C. 33-35. PDF
 17. Рожанчук Т., Мазуренко Є., Наджафова О. Модифікування вуглеситалового електрода плівкою на основі оксиду силіцію та гемоглобіну методом електроосадження. - C. 35-37. PDF
 18. Неділько С., Ничипорук О. Синтез і властивості систем складу Eu1–xPrxBa2Cu4Oy (0<=x<=0,5) та Eu1–xTbxBa2Cu4Oy (0<=x<=0,5). - C. 38-39. PDF
 19. Бойченко І., Трохимчук А. Сорбція оловохлоридних комплексів платини, родію та іридію на силікагелі з прищепленими N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N'-пропілсечовинними групами. - C. 39-42. PDF
 20. Левицька К., Войтенко Т., Неділько С. Синтез та властивості системи YxBa2–xCu4O8±y, (0.05<=х<=0.2). - C. 42-43. PDF
 21. Федорчук О., Дорощук В., Куліченко С. Вплив модифікуючих добавок на фазоутвореня в розчинах неіонної ПАР ОП-7 при температурі помутніння. - C. 44-45. PDF
 22. Дорощук В., Горбачевський А., Куліченко С., Кущевська Н. Міцелярна екстракція талію фазами неіонних поверхнево-активних речовин при температурі помутніння. - C. 46-47. PDF
 23. Карманов В., Тараборкін Л., Слободяник М. Оцінка невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини. - C. 48-50. PDF
 24. Костюк Т., Куліченко С. Низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування біомолекул. - C. 50-52. PDF
 25. Слободяник М., Лабунська І., Брігден К. Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища в місцях переробки відходів електроніки. Частина 1. Метали. - C. 53-57. PDF
 26. Амірханов О., Смалій Р., Шишкіна С., Овчинніков В., Слива Т., Фрицький І. Синтез і структура комплексу нітрату уранілу з біс(N,N’-диетиламідо) (N’’-?-метилпірол-карбоксамід)-триамідофосфатом. - C. 57-59. PDF